โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program

 

 

ประกาศคะแนนผู้เข้าสมัครสอบ TYES 2019
(TEST OF YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP)
เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน High School
ทุนบุตรครู และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม รุ่น 34
ปีการศึกษา 2020/2021

 
       ในการจัดสอบปรนัยในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 7,212 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 7,000 คน จากสนามสอบ YES ทั่วประเทศจำนวน 169 สนามสอบ ผลปรากฏว่าคะแนนถัวเฉลี่ยที่ได้คือ 3.3 (ค่า Mean) โดยคำนวณ จากฐานคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดีในช่วงระดับคะแนน 3 - 3.99 คิดเป็นร้อยละ 46.656% ตามด้วย 23.795% สำหรับระดับคะแนนช่วง 4 - 4.99 ในขณะที่ระดับคะแนน 5 - 10 นั้น มีนักเรียนสามารถทำได้ 17.383% ส่วนนักเรียนทีทำคะแนนได้ต่ำกว่า 2 คิดเป็นร้อยละ 0.042% ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดตามตารางด้านล่างนี้
 

ระดับคะแนน TYES

คิดเป็น % จากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด

9 –10.00
0.014%
8 – 8.99
0.656%
7 – 7.99
1.952%
6 – 6.99
4.051%
5 – 5.99
10.711%
4 – 4.99
23.795%
3 – 3.99
46.656%
2 – 2.99
12.123%
1 – 1.99
0.042%
0 – 0.99
0.000%
 
คุณสมบัติผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนเต็มจำนวนและทุนสมทบฯ มีดังนี้ 
 
  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
  3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2563 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ และเป็นไปตามเอกสารประกาศรับสมัครฯ)
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  5. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
  6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้ กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
  7. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียน แลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์ (ศึกษาต่อ) และอีตาลีเท่านั้น
  8. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด จะถือว่าสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์รับทุน
  9. เฉพาะทุนสมทบฯ หากนักเรียนที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข
  10. นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประเทศ Denmark, Finland, Norway, Sweden จะต้องอายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 
เกณฑ์คะแนน TYES เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ระดับคะแนน TYES จำนวนประเทศ ประเทศ
3.3 (Mean) ขึ้นไป
22 ประเทศ
USA, Australia, New Zealand, South Africa, Canada, England, Ireland, Austria, Switzerland, German, China, Mexico, Portugal, Brazil, Spain, France, Italy, Finland, Japan, Denmark, Norway, Sweden
2.3 - 3.2 13 ประเทศ USA กลุ่ม 2, Australia, New Zealand, South Africa, Austria, Switzerland, German, China, Mexico, Portugal, Spain, France, Italy
2.2 3 ประเทศ เฉพาะโครงการศึกษาต่อ USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa
** คะแนน TYES เต็ม 10 คะแนน ไม่มีคะแนนตกหรือผ่าน หากได้คะแนนสูงก็จะมีผลต่อการเลือกประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน
 

ทุนตามเกณฑ์คะแนน TYES 2019 จำนวน 100 ทุน สำหรับผู้มีคะแนน 3.3 ขึ้นไป
เลือกเข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศอเมริกา กลุ่ม 1, ฝรั่งเศส, แอฟริกาใต้ และอิตาลีเท่านั้น

ประเทศ ค่าใช้จ่ายปกติ คะแนน Mean+2
(5.3 ขึ้นไป)
ทุนละ 55,000
คะแนน Meane+1
(4.3 - 5.2)
ทุนละ 45,000
คะแนน Mean
(3.3 - 4.2)
ทุนละ 35,000
อเมริกา กลุ่ม 1 ลงทะเบียนก่อน 26 กรกฎาคม 62 498,800 428,800 438,800 448,800
อเมริกา กลุ่ม 1 ลงทะเบียนหลัง 26 กรกฎาคม 62 498,800 443,800 453,800 463,800
ฝรั่งเศส 440,000 385,000 395,000 405,000
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก) 315,000 260,000 270,000 280,000
แอฟริกาใต้ (แคปทาวน์) 415,000 360,000 370,000 380,000
อีตาลี 398,000 343,000 353,000 363,000
คุณสมบัติของนักเรียนทุน เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการฯ ให้สิทธิ์ผู้ชำระค่าลงทะเบียนก่อนเมื่อครบจำนวนจะถือว่าหมดสิทธิ์
* ค่าใช้จ่ายตามที่ปรากฎรวมตั๋วเครื่องบินและวีซ่าแล้ว (ตามรายละเอียดกำหนดการหน้า 2)*
 
การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับทุนตามเกณฑ์คะแนนและทุนสมทบฯ รุ่น 27/34
 
YES จะพิจารณาจากระดับคะแนน TYES ที่นักเรียนสอบได้ โโยให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 3.3 ขึันไปสามารถเลือกได้ทุกประเทศ ส่วนผู้ที่มีคะแนน TYES อยู่ในระดับต่ำกว่า 3.3 นักเรียนจะเลือกรับทุนได้บางประเทศเท่านั้น อนึ่ง YES จะจัดสรรให้ทุนแก่นักเรียนตามโควต้าประเทศอุปถัมภ์ที่มี โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน TYES และผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยจะให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนตามลำดับหากมีการลงทะเบียนสมทบทุนหลังจากโควต้าเต็มแล้ว สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนประเทศได้ กรณีบางประเทศยังมีโควต้าเหลืออยู่หรือองค์กรได้รับแจ้งโควต้าประเทศอุปถัมภ์เพิ่มเติม YES จะดำเนินการรับสมัครสอบภาคสมทบเพิ่มจนกว่าโควต้าจะเต็ม 
 
 
 
ตรวจสอบรายชื่อ (พิมพ์เฉพาะชื่อเท่านั้น เช่น กาญจนา พิมพ์ กาญ หรือ จนา และกด Enter)
1
   ตรวจสอบรายชื่อ ...
พิมพ์ข้อความ...
รหัสสอบ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
TYES
หมายเหตุ

Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd., Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 508 0088
E-mail: info@yesthailand.org