Category Archives: Uncategorized

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่น 26/33 (โควต้าพิเศษ) ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดยเยาวชนสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ลักษณะของโครงการ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 6 – 12 สัปดาห์ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ […]

Read More

มีข่าวดีมาบอกจ้า!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES มีการเปลี่ยนแปลงทุนส่วนลดเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถ เข้าร่วมโครงการ

ประเทศเปิดรับเข้าร่วมโครงการ รุ่น 32 (ทุนสมทบ)กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ: USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 ศึกษาต่อ), New Zealand (Full Fee เลือกโรงเรียนได้), South Africa (Johannesburg, Cape Town)กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำชาติ: China (หอพัก), Mexico, Portugal, Brazil, Spain, France, Italyระยะเวลาโครงการ: 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8-10 เดือน) เดินทางเดือนเมษายน, กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 (แล้วแต่ประเทศ)

Read More