โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
YES SCHOLARSHIP (ทุน วาย อี เอส)
 
     YES เป็นองค์กรเอกชนก่อตั้งในปี 2528 โดยคุณอาคมและคุณบรรจง ริมทอง ผู้อําานวยการและรองผู้อําานวยการ ดําาเนินการโดยไม่แสวงหาผลกําาไร ด้วยประสบการณ์การทําางานในแวดวงการศึกษาที่มีมายาวนาน ทําาให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (High School Exchange Program) โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการสําาหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ศึกษาในระดับ High School และพําานักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 21 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้นๆ ทําาให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน และอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

 
ทุน YES (ปี 2020)
ที่ ประเภททุน ประเทศที่เข้้าร่วมโครงการ กำหนดการ สมัคร/สอบ
1. ทุนเต็มจำนวน “ยุวทูต YES” (3 ทุน) สหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้ รับสมัคร - 16 ตุลาคม 2563 สอบวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น.
2. ทุน “ยอดเยี่ยม YES”
รับทุนส่วนลด 60,000 บาท (จำนวน 7 ทุน)
สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้
3. ทุน “ดีเด่น YES”
รับทุนส่วนลด 30,000 บาท (จำนวน 10 ทุน)
4. ทุน "ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES" ทุนสมทบ (150 ทุน) *สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รับทุนส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท (30 ทุน) เฉพาะที่เลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 และแอฟริกาใต้เท่านั้น สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, ไอร์แลนด์, สเปน, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และแคนาดา สมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าโควต้าเต็ม
การสมัครและสอบโดยระบบออนไลน์
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกทุน YES
1. YES จะใช้ข้อสอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศจากทั้งหมดที่ร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 100 คนแรก
2. การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนั้น YES จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสอบ TYES 100 อันดับแรกทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 คนตามลำดับแบ่งออกเป็นทุน “ยุวทูต YES” 3 ทุน และทุน “ยอดเยี่ยม YES” 7 ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
3. โดย YES ไม่นำคะแนน TYES มาถัวเฉลี่ยคิดรวมด้วย เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทำให้ได้เข้าใจผู้สมัครแต่ละราย และมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่งในร้อยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดยไม่คำนึงว่านักเรียนมีคะแนน TYES มากกว่าหรือน้อยกว่า
3.2 เพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติสำคัญดังต่อไปนี้เช่น อุปนิสัยและทัศนคติ การวางตัว และการแสดงความคิดเห็น ความกล้าแสดงออก ฯลฯ
4. ความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร YES และประเทศต่างๆ ทั่วโลก และความเป็นไปในปัจจุบัน และ ฯลฯ
5. นักเรียนที่มีผลสอบ TYES 100 อันดับแรกที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรก หากประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนขอรับทุน "ดีเด่น YES" จำนวน 10 ทุน (จัดสรรตามลำดับการลงทะเบียน)
*** นักเรียนแลกเปลี่ยน YES ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิพัฒนาชีวิต (มูลนิธิอาคม-บรรจง ริมทอง) ***
 
 

Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd., Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 508 0088
E-mail: info@yesthailand.org