โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
USA J-1 VIP Program
 
     โครงการ J-1 VIP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในโครงการนักเรียนจะพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี และเข้าเรียนในระดับ High School (Grade 10-12) เมื่อจบโครงการฯ และกลับมาประเทศไทยนักเรียนไม่ต้องซ้ำชั้นตามระเบียบการเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ

ครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัคร ที่ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนน้ำใจครอบครัวอุปถัมภ์ตามสมควร การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้ง ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรง และโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษา/ทักษะการ สื่อสารในเวลาเดียวกัน
 
คุณสมบัติผู้สมคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  2. อายุ 15 -18.5 ปีในวันเดินทาง
  3. มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง - ดี
  4. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. สมัครสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
  2. เลือกโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ / จัดทำเอกสารประกอบ Application
  3. รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
  4. เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก
ไม่สามารถเลือกโรงเรียนได้ แต่การันตีเพลสเมนท์ ในโซนรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  3. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
 
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม...Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org