YES Thailand
 
โครงการศึกษาต่อ FULL FEE PAYING PROGRAM (Grade 7-12)
ประเทศนิวซีแลนด์ และอเมริกา
Going Beyond
 
     โครงการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา (Grade 7 - 12) ซึ่งมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเอกชนกว่า 190 โรงเรียน เป็นโครงการลักษณะเดียวกับโครงการแลกเปลี่ยน คือมีผู้ประสานงานดูแลตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถระบุโรงเรียน เลือกพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) หรือหอพักในโรงเรียน (Boarding School) โครงการนี้จะได้วีซ่าประเภทนักเรียน (F-1) สามารถเรียนต่อเนื่องในโรงเรียนเดิม จนจบการศึกษา
 
โครงการศึกษาต่อมี 2 ประเทศ

  1. ประเทศนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 595,000 บาท (3 เทอม) ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกโรงเรียนและรัฐได้ และสามารถเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
  2. ประเทศอเมริกา มี 2 แบบ คือ
   • โครงการแลกเปลี่ยน F-1 การันตีการตอบรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 100% ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 568,000 บาท (1 ปีการศึกษา) กรณีต้องการเรียนต่อเนื่องในปีที่ 2 สามารถสมัครโครงการศึกษาต่อ F-1 สามารถเลือกโรงเรียนและรัฐได้
   • โครงการศึกษาต่อ F-1 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 778,000 บาท ระบุโรงเรียน เลือกพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) หรือหอพักในโรงเรียน (Boarding School) ค่าใช้จ่ายโครงการขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เลือกเข้าร่วมโครงการ และสามารถเรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษา
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
 
คุณสมบัติ

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
  2. อายุ 13 ปีขึ้นไป
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  1. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
  2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมด้วยรายชื่อโรงเรียน 3 ลำดับ
  3. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

  1. สมัครสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
  2. เลือกโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ / จัดทำเอกสารประกอบ Application
  3. รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
  4. เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก
 
กำหนดการเดินทาง

  • ประเทศอเมริกา เดินทางประมาณเดือนสิงหาคม
  • ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเลือกเดินทางได้ดังนี้
   • 30 มกราคม (เทอม 1)
   • 1 พฤษภาคม (เทอม 2)
   • 24 กรกฎาคม (เทอม 3)
 
ระยะเวลาโครงการ

  • เริ่มต้นที่ 1 ปีการศึกษา (8 - 10 เดือน)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม...Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org