โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
 
เข้าใจโครงการแลกเปลี่ยน
 
     โครงการแลกเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีงามระหว่างประเทศและประชาชนพลเมืองในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการรับรองจากภาครัฐในต่างประเทศ โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน หรือจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่าปกตินักเรียนจะได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น (Grade 10-12) ทั้งนี้นักเรียนอาจถูกลดชั้นได้โดยไม่จําเป็นว่านักเรียนจะต้องได้เข้าเรียนในชั้นถัดไป แม้ว่านักเรียนจะเรียนจบชั้นใดก็ตามมาก่อนหน้าแล้ว
 
     การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนต้องมีความมุ่งมั่นที่จะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอาสาสมัครอย่างจริงใจ อีกทั้งเวลาที่เข้าร่วมโครงการก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยามอย่างดีที่สุดในการอยู่ร่วมกัน และต้องแสดงถึงความพยายามด้านการเรียนนักเรียนอาจถูกส่งตัวกลับ และถูกคัดชื่อออกจากโครงการได้หากนักเรียนประพฤติผิดระเบียบหรือนักเรียนมีผลการเรียนตกตํ่ามาก
 
     ในขณะที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจะได้พักอยู่กับครอบครัวอาสาสมัครซึ่งจะมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองตลอดระยะเวลาในโครงการฯ ดูแลให้ที่พักแก่นักเรียนโดยนักเรียนร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน โดยปกติในมื้อเช้าและเย็นซึ่งครอบครัวอาสาสมัครมิได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ และยินดีรับนักเรียนเข้าไปอยู่ด้วยเสมือนนักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว แต่สําหรับบางประเทศครอบครัวอาสาสมัครอาจจะได้รับค่าตอบแทนบ้างเล็กน้อยเป็นนํ้าใจจากองค์กรในต่างประเทศแต่ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างแต่อย่างใดโดย นักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครเรื่องในบ้านต่างๆ เช่นการช่วยกันล้างจานทําความสะอาดบ้านฯลฯปฏิบัติเฉกเช่นคนอื่นๆ ในครอบครัวอนึ่งนักเรียนจะไม่สามารถเลือกครอบครัวอาสาสมัครได้ในทางตรงกันข้ามครอบครัวอาสาสมัคร และโรงเรียนจะเป็นผู้เลือกนักเรียนเองโดยปกติโรงเรียนที่รับนักเรียนมักจะอยู่ในเมืองเล็กๆ มากกว่าเมืองใหญ่การอาศัยอยู่ด้วยกันในลักษณะดังกล่าวความสัมพันธ์จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ต่างฝ่ายค่อยเรียนรู้ซึ่งกันและกันนักเรียนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและมีหน้าที่พึงต้องปฏิบัติและเคารพต่อครอบครัวที่อยู่ด้วยอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
 
     นอกเหนือจากนี้นักเรียนต้องพึงระวังการประ-พฤติตนต่างๆ ให้อยู่ในกรอบและระเบียบของ YES และองค์กรต่างประเทศอย่างเคร่งครัดกล่าว คือนักเรียนมีภารกิจที่ต้องปรับตัวและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยน เพื่อให้ความสัมพันธ์นักเรียนกับครอบครัวอาสาสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จในโครงการ
 
     ดังนั้นหากผู้ปกครองและนักเรียนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และผู้ปกครองอาจจะกําลังตัดสินใจผิดที่ส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังด้วยกันเช่นมีความคาดหวังสูงเกินความสามารถที่ทางองค์กร จะตอบสนองได้เช่นกรณีนักเรียนไม่สามารถปรับตัวได้หรือไม่ เคยทําอะไรได้ด้วยตนเองหรือกรณีที่ไม่ชอบความเป็นอยู่ของเมืองเล็กๆ เป็นเหตุเรียกร้องในการขอย้ายรัฐย้ายโฮสแฟมิลี่ หรือแม้กระทั่งการขอออกจากโครงการก่อนกําหนดฯลฯ ซึ่งในทางปฏิบัติองค์กรจําเป็นต้องปฏิบัติตามกติกาและกฎเกณฑ์ดังนั้นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการถือเป็นสิ่งจําเป็นในอันดับแรกที่จะต้องพิจารณาให้ละเอียด
 
 
 
 

Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd., Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 508 0088
E-mail: info@yesthailand.org