โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
YES Application

* เลือกโครงการ  

* สนามสอบ  

ประเทศ :

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ทุนสมทบ (สอบออนไลน์) เดินทางสิงหาคม - กันยายน 2565

   
      1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
ชื่อ - นามสกุล :  
ชื่อเล่น :
ชื่อ - นามสกุล (Eng) :  
เพศ :
   ชาย หญิง
วัน-เดือน-ปี เกิด :   
สัญชาติ/ศาสนา :  
โทรศัพท์ :
- -
E-mail :
Line ID :
โรคประจำตัว :
   ไม่มี มี
ระบุ (โรคประจำตัวที่เป็น) :
 
      2. ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address (ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที่ :  
ซอย :  
ตำบล/แขวง :  
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
 
      3. ข้อมูลการศึกษา / Education Background
สถานะการศึกษา :
   กำลังศึกษา จบการศึกษา
จังหวัด :
ระดับชั้น :  (ณ วันที่สมัคร)
เกรดเฉลี่ย :
 
      4. ครอบครัวหรือผู้ปกครอง / Family
บิดา :  
โทรศัพท์ (บิดา) : - -
มารดา :  
โทรศัพท์ (มารดา) : - -
 
      5. อื่น ๆ / Other
THA :
รู้จัก YES :
บันทึก/หมายเหตุ :
 

 
   ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจ และขอยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง
(สำหรับสมัครสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนYES)
 
 

 

 

Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd., Nuanchan,
Buengkum, Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 508 0088
E-mail: info@yesthailand.org